Проекти - Проект BG05M2OP001-5.001-0001 Равен достъп до училищно образование в условията на кризи


Учебна 2020/2021г

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).                                                   Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.                                                                                                                                                        Специфичните цели са:

Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда; Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене; Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда. Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.                  

Дейностите по проекта, в които участва ОУ “Митко Палаузов”  финансирани на база фактически извършени и отчетни разходи са:                                                                                            Дейност 1.  Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователният процес в условията на криза.                                                              Закупени са 2 броя преносими компютри за педагогически специалисти, 3 броя преносими компютри за ученици . Техниката се използва в училището за обезпечаване на образователният процес, а в случаите на криза и при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, за осигуряване на непрекъснат учебен процес  се предоставя за временно ползване на ученици и педагогически специалисти.

Вижте още:

- Вижте обявата в оригинал

Всички права запазени! ©ОУ Митко Палаузов
Suzara web design