Документи на училището - Документи на училището

- Заповед дати за НВО

- Заповед график на дейностите по приемането на учени

- Заповед за утвърж. на учил.план прием

- График на дейностите по училщния план прием

- Правилник за дейността на училището

- Правила за организиране и провеждане на вътрешноинститу

- План квалификационната дейност в ОУ Лопушна

- Дневен режим за учебната 2023-2024г

- УУП за V клас

- УУП за IV клас

- УУП за III клас

- УУП за II клас

- Етичен кодекс на училищната общност

- Годишен план за дейността на училището през учебната 20

- ИЗПИТИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ЛИЦА ПО ЧЛЕН

- План по БДП -2021-2030

- Стратегия за развитие на училището -2020г.

- Програма за предоставяне на равни възможности и за прио

- Програма за предоставяне на равни възможности и за прио

- Правилник за дейността на училището за уч.2020-2021г..p

- Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2020-21

- График за провеждане на часовете по БДП ,през уч.2020-2

- План за осиг. на нормален учебен процес през зимата

- План за дейностите по БДП

- УУП-6клас

- УУП-4клак

- УУП-2клас

- УУП-1клас

- Утвърждаване на Списъс-образец№1 за уч.2020-2021г.

- Съгласувано седмично разписание за I срок на уч.2020-21

- План за квалификационната дейност

- Годишен план-2020-21г.

Съобщения

Данни за контакт

ОУ "Митко Палаузов"

адрес:с. Лопушна община Дългопол обл. Варна
ул.ПЪРВА №32

сл.тел.0517-82201 ,GSM:0882446551

пк 9237

директор: Джемиле Индежева
Всички права запазени! ©ОУ Митко Палаузов
Suzara web design